И З В Е С Т У В А Њ Е за ставање на јавен увид и спроведување јавна расправа по Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на животната средина на Долгорочната стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2050 год.

Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005;…

Continue Reading →