Проект: Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција

„Кеј 13 Ноември” бр.76 1-8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +389 (0)2 609 2965


Елена Гаврилова
Заменик тим лидер
elena.gavrilova@gfa-group.de

Тања Џамтоска 
Менаџер на канцеларија
tanja.dzamtoska@gfa-group.de