Проект: Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција

„Кеј 13 Ноември” бр.76 1-8, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +389 (0)2 609 2965


Марко Димитровски,
Национален координатор
Marko.Dimitrovski@gfa-group.de

Тања Џамтоска,
Менаџер на канцеларија
Tanja.Dzamtoska@gfa-group.de