ЗАКОНСКА РАМКА

  • Закон за животна средина
  • Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата
  • Закон за заштита на природата
  • Закон за квалитет на амбиенталниот воздух
  • Закон за управување со отпад