Семинар и консултации за: “Акциски план за првата фаза од спроведувањето на стратегијата и законот”

(06.04.2021) Тимот на проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“ организираше семинар и консултации за: “Акциски план…

Continue Reading →

И З В Е С Т У В А Њ Е за ставање на јавен увид и спроведување јавна расправа по Нацрт-извештај за Стратегиска оцена на животната средина на Долгорочната стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2050 год

Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005;…

Continue Reading →

Kонсултативна работилница за: “Механизми за вклучување на засегнатите страни за потигнување на климаска акција”.

Тимот на проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“ организира консултативна работилница за: “Механизми за вклучување на…

Continue Reading →

Консултативна работилница за долгорочната стратегија за климатска акција

Првaта  онлајн консултативна работилница за нацрт долгорочната стратегија за климатска акција, подговена од страна на ЕУ финансираниот проект „Подготовка на…

Continue Reading →

Се подготвува Закон и Стратегија за климатска акција / Трет состанок на управувачкиот комитет

(27.02.2020г.) Управувачкиот комитет на ИПА Проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“ одржа трет состанок, на кој…

Continue Reading →